2nd International Workshop on
Particle Physics and Cosmology after Higgs and Planck
後希格斯與普朗克粒子物理與宇宙學國際研討會

October 8-9, 2014 - National Center for Theoretical Sciences, Hsinchu, Taiwan
October 10-11, 2014 - Fo-Guang-Shan, Kaohsiung, Taiwan

Commitee

International Advisory Committee

 • Nima Arkani-Hamed (Institute for Advanced Study, Princeton, USA)
 • Rong-Gen Cai (Institute of Theoretical Physics, CAS)
 • Hai-Yang Cheng (Institute of Physics, Academia Sinica)
 • Dong-Sheng Du (Institute of High Energy Physics, CAS)
 • Harald Fritzsch (U Munich, Germany)
 • Wei-Shu Hou (National Taiwan U)
 • Xiao-Gang He (National Taiwan U/NCTS)
 • Pyungwon Ko (Korea Institute for Advanced Study, Korea)
 • Shih-Chang Lee (Institute of Physics, Academia Sinica)
 • Hsiang-nan Li (Institute of Physics, Academia Sinica)
 • Ling-Fong Li (Carnegie Mellon U, USA)
 • John N. Ng (TRIUMF, Canada)
 • Shin'ichi Nojiri (Nagoya U, Japan)
 • Misao Sasaki (Kyoto U, Japan)
 • Yue-Liang Wu (University of Chinese Academy of Sciences)
 • Zhi-zhong Xing (Institute of High Energy Physics, CAS)
 • Jun'ichi Yokoyama (U of Tokyo, Japan)
 • Zheng-Guo Zhao (U of Science and Technology of China)

Organization Committee

 • Kazuharu Bamba (Ochanomizu U, Japan)
 • Chuan-Hung Chen (National Cheng Kung U)
 • Cheng-Wei Chiang (National Central U)
 • Chao-Qiang Geng (National Tsing Hua U/NCTS) (Chair)
 • Yungui Gong (Huazhong University of Science and Technology)
 • Guey-Lin Lin (National Chiao Tung U)
 • Kin-Wang Ng (Institute of Physics, Academia Sinica)
 • Qing Wang (Tinghua U)
 • Hong-Wei Yu (Ningbo U)
 • Tzu-Chiang Yuan (Institute of Physics, Academia Sinica)
 • Yu-Feng Zhou (Institute of Theoretical Physics, CAS)
 • Zong-Hong Zhu (Beijing Normal U)
Copyright © 2014 Physics Division, National Center for Theoretical Sciences. All Rights Reserved.